Strawhat

Back to Index


PUYOPUYO Jacket
[SHCD-0001]
PUYOPUyO

Puyopuyo series arrange album no.1
26 Oct 2003 Released

Track / Artist
01 Super Puyo Puyo / no.5
Puyo Puyo Tsu : へいき、へいき
02 Puyo @ Kokage / Witch moe iinkai Nara-ken shibuin
Puyo Puyo : TOY OF PUYOPUYO
03 theme of sticker / wata
Puyo Puyo : THEME OF PUYOPUYO / STICKER OF PUYOPUYO
04 "heptametric" puyopuyo meets artcore / Schmidt
Puyo Puyo : THEME OF PUYOPUYO
05 selected. / E.L.E.square
Puyo Puyo : COOKING OF PUYOPUYO
06 Toy of puyopuyo -the heavens remix- / Sebone Shoukai
Puyo Puyo : TOY OF PUYOPUYO

Staff

Design
no.5

Illustration
Kuro

BACK TO PRODUCT LIST